社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ระลึกถึง 'ความเป็นแม่' ดีกว่า 'แม่'

ว่าด้วยกิจกรรมวันแม่ ควรเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ 'ไม่มีแม่'วันแม่เป็นวันที่หลายประเทศยกให้เป็นวันสำคัญสำหรับการระลึกถึงบทบาทและความสำคัญของ 'แม่' ในหลายแง่มุมแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการให้กำเนิด การเลี้ยงดู การให้ความรัก และการเสียสละ แต่เมื่อเด็กบางคนเติบโตขึ้นมาโดยไม่มี 'แม่' วันแม่ก็อาจกลายเป็นวันแห่งความเจ็บปวด หากสังคมยังตอกย้ำนิยามของครอบครัวไว้ว่าต้องมีแม่


งานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าเด็กกำพร้าเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจมากกว่าเด็กทั่วไป (ตัวอย่าง https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6008989/) ปรากฎการณ์นี้พบได้ในประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งมีการจัดกิจกรรมระลึกถึงแม่ แต่กิจกรรมเหล่านั้นอาจไม่โอบอุ้มดูแลเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่


การออกแบบกระบวนการคิดคำนึง

สาขาหนึ่งของการออกแบบที่คนทั่วไปมักไม่นึกถึงแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมาก คือ 'การออกแบบกระบวนการเรียนรู้' (learning process design) หรือ 'การออกแบบกิจกรรม' (activity design) ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ในการอธิบายเหตุและผลขององค์ประกอบที่ถูกใส่เข้าไปในกิจกรรม


ในการจัดกิจกรรมวันแม่หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานเน้นให้เด็กมุ่งความสนใจไปที่ 'บุคคล' ที่เป็นแม่ ย่อมเป็นการตอกย้ำความขาดของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ การเปลี่ยนจุดสนใจของวันแม่จาก 'คนที่เป็นแม่' ไปสู่ 'ความเป็นแม่' (motherhood) จึงอาจเป็นทางออกที่จะทำให้ทุกคนสามารถระลึกถึงสิ่งสำคัญที่เป็นแกนกลางของวันแม่ได้ตรงกัน โดยไม่ต้องรู้สึกว่าตนเองขาดพร่องสิ่งใด


การลดความเสี่ยงที่จะทิ้งเด็กบางคนไว้ข้างหลัง อาจทำได้โดย

1) ชวนระลึกถึง 'ความเป็นแม่' มากกว่าการมุ่งความสนใจไปที่ 'บุคคลที่เป็นแม่'

2) อาจชวนเล่าถึง 'บทบาท' ของการให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่ของคนในสังคม เช่น พี่เลี้ยง พยาบาล ป้า น้า ยาย

3) ชวนระลึกถึง 'แม่' ที่อยู่ในเนื้อในหนังและในจิตใจ หรือระลึกถึงความเป็นแม่ที่อยู่กับเราตลอดเวลา

4) ไม่ควรบังคับให้ทำกิจกรรมหากเด็กคนใดไม่ยินดีเข้าร่วม และอาจต้องมีพื้นที่กิจกรรมอื่นที่รองรับเด็กที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

5) นิยามความเป็นครอบครัวเสียใหม่ โดยไม่ยึดติดกับจำนวนและองค์ประกอบของคนในครอบครัว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.