社会的なインパクトのためのデザイン

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน

เราอยากเห็นสังคมที่ตื่นตัวและมีส่วนร่วมกับการเมือง ด้วยสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัวที่สามารถแสดงออกจุดยืนของคนแต่ละคน


Project title: The Power of the People

Designed by: SolidSprout


เพราะภาระของประเทศไม่ควรต้องตกเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การแสดงออกจุดยืนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนจึงเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้อำนาจได้กลับคืนสู่ประชาชนและเกิดสังคมแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง


ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราพบว่ามีการลดน้อยถอยลงของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ปรากฎการณ์นี้อาจไม่ได้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนเองก็เลือกที่จะถอนตัวเองออกจากการมีส่วนร่วมนั้นด้วย ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะความเบื่อหน่ายหรือความสิ้นหวัง ก็ยิ่งตอกย้ำวัฒนธรรม 'ช่างมัน' และการเป็นคน 'อะไรก็ได้' ซึ่งปล่อยให้ปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะเรามัวแต่ 'ช่างมัน'


แม้ว่าการลุกขึ้นมายืนหยัดในจุดยืนของคนตัวเล็กตัวน้อยอาจดูเหมือนมีพลังไม่มากนัก แต่ทุกการแสดงออกที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของ 'พลังร่วม' ที่ยิ่งใหญ่ และที่สำคัญคือได้ช่วยหนุนให้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้รู้สึกอุ่นใจ เมื่อรู้ว่ามีคนยืนเคียงข้างอยู่ด้วยกัน


การออกแบบเพื่อเสียงทุกเสียง

เพื่อให้เกิดสังคมแบบที่ว่านี้ ช่องทางและวิธีการในการสื่อสารจุดยืนของแต่ละคนจึงควรทำได้อย่างง่ายๆ และปรับเปลี่ยนได้ไวเท่าที่ต้องการ 'สี' หรือ 'วัตถุ' ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นสิ่งที่มักถูกนำมาใช้ และส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ผลดีมากด้วย


ดังตัวอย่างในภาพที่เราทำขึ้นนี้ บางคนใช้ 'ธง' หรือวัตถุ 'สีร้อน' เพื่อแสดงจุดยืนว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับนโยบาย ในขณะที่คนอื่นๆ อาจใช้วัตถุ 'สีเย็น' ในการแสดงออกว่าเขาเห็นพ้องและรู้สึกอยากสนับสนุนการดำเนินนโยบายที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ


การยืนหยัดในความสามารถในการตัดสินใจต่ออนาคตของตนเองและการตอบโต้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งสะท้อนบรรยากาศของการเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ความสามารถของทุกคนในการแสดงออกความคิดและจุดยืนของตนเองจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรทำได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะอยากแสดงออกในทิศทางไหน และไม่ว่าใครจะเห็นต้องตรงกันกับเขาหรือไม่ก็ตาม ขอแค่การแสดงออกนั้นไม่ก้าวล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นจนกลายเป็นการยัดเยียดความเห็นของตนเองให้แก่ผู้อื่น


เพราะสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้นั้นควรมีคุณสมบัติในการโอบอุ้มความคิดเห็นได้ทุกรูปแบบ และจุดยืนที่แต่ละคนเลือกแสดงออกก็ไม่จำเป็นต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ความแตกต่างในการแสดงจุดยืนของแต่ละคนจะเป็นเครื่องสะท้อนการเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย ที่เคารพและเชื่อมั่นในเสียงของทุกคน


SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม